Zgłoś swój film

Pozostało 82 dni na zgłoszenie filmu

1. Organizatorzy Festiwalu

 • Organizatorem 24. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła zwanego dalej Festiwalem jest Amatorski Klub Filmowy Jantar, Ostrołęckie Centrum Kultury oraz Kino Jantar w Ostrołęce
 • Organizator może współdziałać przy organizowaniu Festiwalu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu Festiwalu.

2. Termin i miejsce Festiwalu

 • Festiwal odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2022 w Kinie Jantar w Ostrołęce.
 • Organizator przewiduje przeprowadzenie Festiwalu w formie online w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią.

3. Cele Festiwalu

 • Prezentacja dorobku twórców filmów amatorskich.
 • Promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród Społeczeństwa.
 • Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym.

4. Zasady zgłoszenia

 • Zgłaszać można filmy zrealizowane przez twórców amatorów.
 • Zgłoszenie Filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
 • W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
 • Tematyka, gatunek i forma filmów jest dowolna.
 • Czas projekcji filmu nie może przekroczyć 60 minut.
 • Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
 • Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 • W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w Festiwalu, uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.

5. Nadsyłanie i kwalifikacja filmów

 • Filmy do konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail festiwal@akfjantar.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16-09-2022r.
 • Kompletne zgłoszenie filmu zawiera:
  • Wypełniony formularz informacyjny dostępny na stronie Festiwalu
  • Skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez autora Karty Zgłoszenia Filmu. Karta Zgłoszenia Filmu dostępna jest na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl.
  • Film
   • Publiczny lub prywatny link do filmu (z hasłem lub bez) z możliwością zapisania na dysku (np. korzystając z serwisów Google Drive, Dropbox, OneDrive, Vimeo)
   • Link do filmu musi być aktywny od momentu zgłoszenia filmu do czasu opublikowania listy zakwalifikowanych filmów
  • W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.
 • Filmy powinny zostać nadesłane w formacie umożliwiającym ich bezproblemowe odtwarzanie. Rekomendowany format: MP4 (H.264), rozdzielczość 1920×1080
 • Każdy film powinien mieć czołówkę i napisy końcowe (tytuł, autorzy).

6. Kwalifikacja filmów

 • Kwalifikacji nadesłanych Filmów do przeglądu konkursowego dokona powołana przez Organizatora komisja kwalifikacyjna składająca się z członków Amatorskiego Klubu Filmowego Jantar.
 • Do Festiwalu nie dopuszcza się filmów:
  • zrealizowanych przez twórców profesjonalnych
  • wyreżyserowanych przez studentów lub absolwentów:
   • wyższej szkoły filmowej lub artystycznej
   • wyższej szkoły na kierunku związanym z realizacją filmów
   • policealnej szkoły filmowej lub artystycznej
  • których członkowie ekipy technicznej filmu (operator, montażysta, kierownik produkcji) są studentami lub absolwentami:
   • wyższej szkoły filmowej
   • wyższej szkoły na kierunku związanym z realizacją filmów
   • policealnej szkoły filmowej
  • wykonanych na odpłatne zlecenie
  • niezgodnych z profilem imprezy
  • biorących udział w poprzednich edycjach Festiwalu
  • zrealizowanych przed 1 stycznia 2017r.
  • dostarczonych bez karty zgłoszenia
  • zgłoszonych po wyznaczonym terminie 16-09-2022r.
  • dłuższych niż 60 minut
 • Selekcja filmów konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl do dnia 21-11-2022r.
 • Uwagi do decyzji komisji kwalifikacyjnej można zgłaszać przez 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych filmów na adres festiwal@akfjantar.pl. Po tym terminie lista filmów konkursowych jest ostateczna.
 • Filmy nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie możliwość zatrzymania kopii wybranych filmów w archiwum festiwalowym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do nich, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych(np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę pracy konkursowej).

7. Osobisty udział w Festiwalu

 • Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe oraz imprezy towarzyszące.
 • Udział w projekcjach konkursowych Festiwalu jest bezpłatny
 • W przypadku twórców spoza Ostrołęki Organizator zapewnia bezpłatną akredytację (nocleg i wyżywienie) jednej osobie z ekipy każdego filmu zakwalifikowanego do konkursu. Autor filmu konkursowego może wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania filmu podczas Festiwalu. Upoważniona pisemnie osoba korzysta w pełni z praw przysługujących autorowi podczas Festiwalu.
 • Chęć osobistego udziału w imprezie należy potwierdzić telefonicznie do 29.11.2022r.

8. Nagrody

 • Filmy zakwalifikowane oceniane będą przez Jury złożone z przedstawicieli środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych oraz przez publiczność Festiwalu.
 • Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  • GRAND PRIX
  • I Nagroda
  • II Nagroda
  • III Nagroda
  • Nagroda publiczności
  • Wyróżnienia
 • Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród lub ich nieprzyznania.
 • Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Nieobecnym autorom nagrodzonych filmów wysłane zostaną wyłącznie dyplomy i materiały promocyjne Festiwalu.

9. Projekcje festiwalowe i pozafestiwalowe

 • Autor zgłaszając film do udziału w Festiwalu wyraża jednocześnie zgodę na:
  • bezpłatny pokaz jego obrazu podczas trwania Festiwalu oraz poza nim podczas specjalnych pokazów retrospekcyjnych w ramach prowadzonej promocji Festiwalu "Filmowe Zwierciadła".
  • promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego Film lub twórców Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci internet.
  • emisję fragmentów Filmów konkursowych (do 2 minut) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci internet w ramach działań promujących Festiwal "Filmowe Zwierciadła".
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skopiowania wybranych filmów i wykorzystania ich w celu promocji Festiwalu.

10. Dane osobowe

 • Dane osobowe będą przetwarzane dla celu zrealizowania postanowień Regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie festiwalu "Filmowe Zwierciadła".
 • Informacje takie jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją Festiwalu i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora.
 • Każdy z uczestników jest zobligowany do zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym realizowanym wobec osób wysyłających zgłoszenie .

11. Uwagi ogólne

 • Zasady udziału w konkursie festiwalowym "Filmowe Zwierciadła" określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 • Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Festiwalu odpowiada Dyrektor Festiwalu. Dyrektor Festiwalu decyduje w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem.

12. Kontakt

 • Wszelkie pytania dotyczące Festiwalu można kierować na adres e-mail Organizatora aborowski@akfjantar.pl