19. Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła


Regulamin

1. Termin i miejsce Festiwalu

 • 19 Festiwal Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2017 w Kinie Jantar w Ostrołęce.

2. Organizatorzy Festiwalu

 • Organizatorem Festiwalu jest Amatorski Klub Filmowy Jantar, Ostrołęckie Centrum Kultury oraz Kino Jantar w Ostrołęce
 • Organizator może współdziałać przy organizowaniu Festiwalu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu festiwalu.

3. Cele Festiwalu

 • Prezentacja dorobku twórców filmów amatorskich.
 • Promocja i popularyzacja ruchu amatorskiego wśród Społeczeństwa.
 • Nagrodzenie filmów najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i technicznym.

4. Zasady zgłoszenia

 • Zgłoszenie Filmu wraz z kartą zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które w dniu przystąpienia do Festiwalu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem.
 • W imieniu osób niepełnoletnich filmy mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
 • Tematyka, gatunek i forma filmów jest dowolna.
 • Czas projekcji jest nieograniczony.
 • Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
 • Do festiwalu nie dopuszcza się filmów:
  1. zrealizowanych przez twórców profesjonalnych, studentów i absolwentów wyższych szkół filmowych i artystycznych.
  2. wykonanych na odpłatne zlecenie.
  3. niezgodnych z profilem imprezy.
  4. biorących udział w poprzednich edycjach Festiwalu.
  5. zrealizowanych przed 1 stycznia 2012r.
  6. dostarczonych bez karty zgłoszenia
 • Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
 • W przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej filmu zgłaszanego do udziału w festiwalu "Filmowe Zwierciadła", uczestnik pokryje wszelkie szkody oraz koszty obsługi prawnej wynikającej z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich.
 • Filmy wstępnie oceni komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora.
 • Filmy zakwalifikowane oceni profesjonalne Jury.

5. Nadsyłanie i kwalifikacja filmów:

 • Filmy do udziału w Festiwalu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl.
 • Zgłoszony film należy udostępnić organizatorom w internecie z możliwością zapisania filmu na dysku (np. korzystając z serwisów Dropbox, Google Drive, SkyDrive, WeTransfer, Vimeo)
 • Filmy powinny zostać nadesłane w formacie umożliwiającym jego bezproblemowe odtwarzanie, np. MP4, multimedialne DVD.
 • Każdy film powinien mieć czołówkę i napisy końcowe (tytuł, autorzy).
 • Do każdego zgłoszonego filmu należy wypełnić kartę zgłoszenia
 • Podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-09-2017r. na adres festiwal@akfjantar.pl
 • Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl.
 • W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Festiwalu.
 • Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Festiwalu, chyba, że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.
 • Kwalifikacji nadesłanych Filmów do przeglądu konkursowego dokona powołana przez organizatorów komisja kwalifikacyjna.
 • Lista zakwalifikowanych filmów ukaże się na stronie Festiwalu www.akfjantar.pl do dnia 20-11-2017r.
 • Uwagi do decyzji komisji kwalifikacyjnej można zgłaszać przez 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych filmów na adres festiwal@akfjantar.pl. Po tym terminie lista filmów konkursowych jest ostateczna.
 • Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zatrzymania kopii wybranych filmów w archiwum festiwalowym.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace konkursowe, które nie dotarły do nich, lub dotarły z opóźnieniem, na skutek przyczyn niezależnych(np. opóźnienie ze strony firm, które realizowały wysyłkę pracy konkursowej).

6. Osobisty udział w festiwalu Filmowe Zwierciadła

 • Zakwalifikowanie filmu do konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia na projekcje festiwalowe oraz imprezy towarzyszące.
 • Udział w projekcjach konkursowych festiwalu jest bezpłatny
 • W przypadku twórców spoza Ostrołęki organizatorzy zapewniają bezpłatną akredytację (nocleg i wyżywienie) jednej osobie z ekipy każdego filmu zakwalifikowanego do konkursu. Autor filmu konkursowego może wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania filmu na festiwalu. Upoważniona pisemnie osoba korzysta w pełni z praw przysługujących autorowi na festiwalu.
 • Chęć osobistego udziału w imprezie należy potwierdzić telefonicznie do 2.12.2017r.

7. Nagrody

 • GRAND PRIX, I Nagroda, II Nagroda, III Nagroda. Nagroda publiczności, nagroda specjalna, wyróżnienia
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 • Nieobecnym autorom nagrodzonych filmów wysłane zostaną wyłącznie dyplomy i materiały promocyjne festiwalu.

8. Uwagi ogólne

 • Uczestnik wyraża zgodę na promowanie Filmu poprzez umieszczenie logo, portfolio, jingla lub innego utworu audiowizualnego promującego Film lub twórców Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz w sieci internet.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych twórców filmu dla potrzeb niezbędnych do promowania Filmu w stacjach telewizyjnych i radiowych, prasie, na stronach internetowych oraz w ramach wykorzystania w trakcie festiwalu "Filmowe Zwierciadła". Informacje takie, jak adres zamieszkania, telefon, e-mail służą jedynie do celów związanych z organizacją festiwalu "Filmowe Zwierciadła" i pozostają do wyłącznej wiadomości organizatorów.
 • Autor zgłaszając film do udziału w Festiwalu wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny pokaz jego obrazu podczas trwania Festiwalu oraz poza nim podczas specjalnych pokazów retrospekcyjnych w ramach prowadzonej promocji Festiwalu "Filmowe Zwierciadła".
 • Zasady udziału w konkursie festiwalowym "Filmowe Zwierciadła" określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 • Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do emisji fragmentów Filmów konkursowych (do 2 minut) w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach działań promujących festiwal "Filmowe Zwierciadła".
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów i wykorzystania ich w celu promocji Festiwalu.
 • Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Festiwalu odpowiada Dyrektor Festiwalu. Dyrektor Festiwalu decyduje w sprawach spornych i nieobjętych regulaminem.

9. Informacji udzielają

Kierownik Kina Jantar:
Jarosław Pasztaleniec
tel.: (0-29) 764 21 63
fax: (0-29) 764 43 02